خدمات

خدمات کانال تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7735
قوانین بخش خدمات کانال تلگرام حتما بخوانید
1
0 / 0 جزییات
7632
ظرفیت فوق ویژه [ 💎 انحصاری 💎 ] NEW
24,750
1000 / 10000 جزییات
7633
ممبر ارزان قیمت 🚀 [ ویـــــــــــــــژه ]
26,250
1000 / 15000 جزییات
7690
فیک 🤖 کانال || کانالا زیر ⬇️ 💯 کا [ FAKE ]
26,850
1000 / 50000 جزییات
7637
ممبر کانال [ اقتصادی ]🚦 || کانالا زیر 💯 کا
26,850
1000 / 80000 جزییات
7638
ممبر کانال [ اقتصادی ]🚦 || کانالا 100k تا 200k
27,750
1000 / 80000 جزییات
7643
⛳️ اجباری [ هیدن ] || کانال ⬇️ زیر 100k
28,350
1000 / 80000 جزییات
7644
⛳️ اجباری [ هیدن ] || کانال ⬇️ زیر 200k
29,850
1000 / 80000 جزییات
7691
فیک 🤖 کانال || کانالا زیر ⬇️ 300 کا [ FAKE ]
32,250
1000 / 100000 جزییات
7639
ممبر کانال [ اقتصادی ]🚦 || کانالا 200k تا 300k
32,250
1000 / 80000 جزییات
7675
ممبر ریـــــــــــــــــــزش صفر ⚠️ ● کانال زیر 200k ●
32,850
500 / 100000 جزییات
7645
⛳️ اجباری [ هیدن ] || کانال ⬇️ زیر 300k
32,850
1000 / 80000 جزییات
7636
ممبر نیترو کانال 👀 ➕ بازدید ایرانی 🇮🇷
33,750
1000 / 80000 جزییات
7683
اجباری [ عادی ] ویودار 👁||زیر200k
35,250
1000 / 100000 جزییات
7640
ممبر کانال [ اقتصادی ]🚦 || کانالا 300k تا 400k
35,850
1000 / 60000 جزییات
7646
⛳️ اجباری [ هیدن ] || کانال ⬇️ زیر 400k
36,750
1000 / 80000 جزییات
7641
ممبر کانال [ اقتصادی ]🚦 || کانالا 400k تا 500k
37,350
1000 / 60000 جزییات
7652
بسیار‌ کم ریزش 〽️ [ ممبر کانال ] زیر 200k
37,500
1000 / 150000 جزییات
7688
ممبر قفلی‌ کانال||زیر200k 🔐 [ خروج‌اعضا‌محدود‌میشه ]
37,500
500 / 150000 جزییات
7897
ممبر واقعی کانال تلگرام - ادد بصورت اجباری هیدن - حداقل 500 و حداکثر 600.000 ممبر - شروع آنی سفارشات - قابل ثبت فقط برای کانال هایی که مالک آنها شماره ایرانی باشد
37,500
500 / 600000 جزییات
7693
ممبر فیک 🤖 کانال [ اروپا 🇹🇩 کانالای زیر 300k ]
38,250
500 / 20000 جزییات
7647
⛳️ اجباری [ هیدن ] || کانال ⬇️ زیر 500k
38,250
1000 / 80000 جزییات
7692
فیک 🤖 کانال || کانالا زیر ⬇️ 1 میلیون [ FAKE ]
39,750
1000 / 100000 جزییات
7649
★ پنل (1) کمکی ★ اجباری کانال《کانالای زیر 300k》
39,750
1000 / 300000 جزییات
7642
ممبر کانال [ اقتصادی ]🚦 || کانالا 500k تا 1M
40,350
1000 / 60000 جزییات
7648
⛳️ اجباری [ هیدن ] || کانال ⬇️ زیر 1M
41,250
1000 / 80000 جزییات
7653
بسیار‌ کم ریزش 〽️ [ ممبر کانال ] زیر 500k
42,750
1000 / 150000 جزییات
7694
ممبر فیک 🤖 کانال [ اروپا 🇹🇩 کانالای زیر 300k ] (ظرفیت New)
42,750
1000 / 40000 جزییات
7650
★ پنل (2) کمکی ★ اجباری کانال《کانالای زیر 500》
43,350
1000 / 200000 جزییات
7684
اجباری [ عادی ] ویودار👁|| زیر500k
44,250
1000 / 100000 جزییات
7676
ممبر ریـــــــــــــــــــزش صفر ⚠️ ● کانال زیر 500k ●
44,250
500 / 100000 جزییات
7689
ممبر قفلی‌ کانال||بالای200k 🔐 [ خروج‌اعضا‌محدود‌میشه ]
45,750
1000 / 100000 جزییات
7679
ممبر بازدید دائم 👁 [ NEW 〽️] کانالا زیر 500k
46,350
1000 / 200000 جزییات
7635
《🇺🇸《🅾 فیک ریزش صفر 🅾》🇹🇩》
47,250
1000 / 100000 جزییات
7651
★ پنل (3) کمکی ★ اجباری کانال《کانالای زیر 1M》
47,850
1000 / 200000 جزییات
7695
ممبر فیک 🤖 کانال [ اروپا 🇹🇩 کانالای بالای 300k+ ]
49,500
500 / 50000 جزییات
7654
بسیار‌ کم ریزش 〽️ [ ممبر کانال ] زیر 1M
50,250
1000 / 150000 جزییات
7677
ممبر ریـــــــــــــــــــزش صفر ⚠️ ● کانال زیر 1M ●
50,250
500 / 100000 جزییات
7734
ممبر کانال "ریخت پولشو پس بگیر" ‼️
52,500
1000 / 150000 جزییات
7685
اجباری [ عادی ] ویودار👁|| زیر1M
53,250
1000 / 100000 جزییات
7680
ممبر بازدید دائم 👁 [ NEW 〽️] ظرفیت‌بالا 🚀
53,850
1000 / 200000 جزییات
7660
ممبر اجباری [ با لینک‌ خصوصی 😉 ]
57,000
1000 / 10000 جزییات
7678
ممبر فروشگاهی کانال [ 90% فعال 🎖]
58,500
1000 / 150000 جزییات
7686
اجباری [ فوق کیفیت ] 🎖
73,500
1000 / 100000 جزییات
7681
Ⓜ️ میلیونی Ⓜ️ اجباری [ هیدن ] ظرفیت بالا 🚀
73,500
1000 / 250000 جزییات
7696
اختیاری [ پاپ آپ مختلط ]
75,000
1000 / 10000 جزییات
7697
اختیاری [ پاپ آپ بانوان 💃 ]
90,000
1000 / 10000 جزییات
7687
ممبر گُــــــــ🏆ـــــــلد کانال [ بهترین اجباری جهان ⭐️ ]
90,000
1000 / 80000 جزییات
7682
Ⓜ️ میلیونی Ⓜ️ اجباری [ هیدن ] ظرفیت بالا 🚀 [ کمکی ]
97,500
1000 / 200000 جزییات
7634
ممبر آپلودر 💯 [ کیفیت پاپ‌اپ قدیم ]
120,000
1000 / 100000 جزییات

خدمات گروه تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7736
قوانین بخش خدمات گروه تلگرام حتما بخوانید
1
0 / 0 جزییات
7658
《 ممبر گروه ‌های زیر 💯 کا 》اقتصادی1⃣
21,750
500 / 80000 جزییات
7667
فیک [ گروه‌های زیر⬇️ 💯 کا ]
23,250
500 / 30000 جزییات
7659
《 ممبر گروه ‌های زیر 💯💯 کا 》اقتصادی 2⃣
23,250
500 / 80000 جزییات
7656
[ چت‌کن 🕺💃 ] کیفیت‌بالا 🇮🇷 NEW ⚡️
23,850
1000 / 200000 جزییات
7668
فیک [ گروه‌های بالای⬆️ 💯 کا ]
24,750
500 / 50000 جزییات
7657
ممبر اختصاصی 🎯 [ عدم رضایت = برگشت‌وجه 👌 ]
25,500
1000 / 120000 جزییات
7669
فیک [ ظرفیت بالا 🚀]
29,250
1000 / 200000 جزییات
7661
ممبر اجباری [ با لینک‌ عمومی 😉 ] ظرفیت‌بالا 🚀
30,000
1000 / 50000 جزییات
7663
ممبر ریزش 🅾 صفر 🅾 گروه
30,750
1000 / 80000 جزییات
7662
واقعی گروه [ بسیار کم ریزش🎖 ]
36,000
1000 / 70000 جزییات
7664
ممبر باکیفیت‌ خارجی🇹🇩 [ گروه زیر 100k ]
37,500
500 / 100000 جزییات
7665
ممبر فروشگاهی 🛍 مختلط [ واقعی 👫 ]
52,500
1000 / 45000 جزییات
7733
ممبر گروه "ریخت پولشو پس بگیر" ‼️
55,500
1000 / 150000 جزییات
7666
ممبر فروشگاهی 🛍 آقا [ واقعی 🤠 ]
60,000
1000 / 35000 جزییات
7670
انتقال گروه به گروه [ ایرانی 🇮🇷 ]
75,000
1000 / 50000 جزییات
7672
انتقال گروه به گروه 🇮🇷 [ گروه خصوصی 😎]
105,000
1000 / 30000 جزییات
7671
انتقال گروه به گروه [ ایرانی 🇮🇷 ] 《 بالای 100k 》
135,000
1000 / 100000 جزییات
7673
انتقال گروه به گروه 🇮🇷 [ گروه خصوصی 😎] 《 بالای 100k 》
165,000
1000 / 30000 جزییات
7655
ممبر آپلودر 💯 [ اعضای کاملا فعال گروه ] NEW⚡️
180,000
1000 / 100000 جزییات
7674
انتقال گروه به گروه [ خارجی 🇱🇷 ]
253,500
1000 / 20000 جزییات

سرویس های فالور اینستاگرام (سرویس های خارجی میکس)

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7937
فالور فیک اینستاگرام >> {شروع : ۰ الی30 دقیقه} |   { سرعت : ۵ الی ۱۰ کا در روز} |  جدید
3,840
10 / 10000 جزییات
7938
فالوور ربات اینستاگرام >> {حداکثر: 15 کا} | {بدون گارانتی} | {15 کا در روز}
3,840
10 / 4000 جزییات
7939
فالوور ربات اینستاگرام >> {حداکثر: 15 کا} | {بدون گارانتی} | {15 کا در روز}
3,840
10 / 5000 جزییات
7929
فالوور فیک اینستاگرام >> {شروع : فوری یا ۰ الی ۶ ساعت} | 🔥 { سرعت : فوق سریع} 🔥 | محصول جدید ما✅بدون جبران
3,840
10 / 15000 جزییات
7933
فالوور میکس فیک اینستاگرام >> (استارت ۰ الی ۲ ساعت ) | 🔥 {سرعت ۱ الی ۵ کا} 🔥 |  ✅
4,320
10 / 1000 جزییات
7932
فالوورهای واقعی اینستاگرام >> { استارت : سریع} | 🔥 { سرعت : 100K/در روز } 🔥 
6,720
10 / 250000 جزییات
7782
🇬🇳 فالوور فوق‌ارزون 🇺🇸
7,350
500 / 150000 جزییات
7880
Instagram - Followers ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ Max 5k ~ 2k-5k/days ~ 0-1hrs
8,640
20 / 5000 جزییات
7945
فالور میکس اینستاگرام >> { شروع : فوری یا ۰ الی ۵ ساعت} | { سرعت :۱۰ الی ۵۰ کا در روز} | {جبران ریزش تا ۳۰ روز } 
8,640
10 / 20000 جزییات
6622
اینستاگرام - فالور ~ 𝐁𝗢𝗧 ~  مکس ۱۰ کا ~ بدون جبران .استارت ۰ الی ۲ ساعت سرعت ۱ الی ۵ کا
9,120
10 / 20000 جزییات
6540
فالور بین المللی فیک استارت سریع- سرعت خوب و بالا
9,120
10 / 150000 جزییات
7272
فالوور میکس اینستاگرام >> {20/1 کا } | {1 کا / در روز} |
9,120
20 / 1000 جزییات
7944
فالوور اینستاگرام >> {30 روز جبران ریزش } | {1 کا / در روز }
9,600
10 / 50000 جزییات
7967
فالور میکس واقعی کیفیت ویژه پروفایل دار (ریزش زیر ۵ درصد)(سرعت ۵ الی ۲۰ کا در روز)(استارت فوری زیر ۵ دقیقه) پیشنهادی ما جدید
10,000
100 / 5000000 جزییات
7946
Instagram Followers >> {HQ} | { Start : Instant} | { speed : 60-80K/D} | {30 Days Refill } | ✅
10,560
100 / 80000 جزییات
7271
فالوور ربات اینستاگرام >> {حداکثر: 50 کا} | {بدون گارانتی} | {3 کا / 5 کا روزانه}
10,560
10 / 200000 جزییات
7909
فالوور میکس پروفایلدار [ ریزش کم ][ استارت آنی ] 🚀
10,800
100 / 400000 جزییات
7912
فالوور میکس پروفایلدار [ ریزش کم ][ واقعی ] 💠
12,300
100 / 5000000 جزییات
7886
فالوور میکس واقعی [ سرعت خوب ][ ضمانت 15 روز ] ⚡️ 🚀 🔥
12,450
100 / 20000 جزییات
7942
فالوور اینستاگرام >> {استارت : سریع } | 🔥 { سرعت : 1-2 کا / در ساعت} { کم ریزش و بدون جبران ریزش } 🔥 | اختصاصی پنل ✅
12,480
10 / 300000 جزییات
7941
فالوور اینستاگرام >> {استارت : سریع } | 🔥 { سرعت : 4 کا / در ساعت} { بدون ریزش و 60 روز جبران ریزش } 🔥 | اختصاصی پنل ✅
12,960
10 / 300000 جزییات
7915
فالوور میکس پروفایلدار [ ریزش کم ][ سرعت بالا ] 💠⚡️
13,200
1000 / 400000 جزییات
7940
فالوورمیکس واقعی اینستاگرام >> {حداکثر: 10 میلیون} | {100 کا در روز}
15,360
10 / 10000000 جزییات
6559
Instagram - Followers ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 Mixed ~ Max 100k ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ 0-1hrs ~ 50k/days
17,280
10 / 300000 جزییات
7943
فالوور اینستاگرام >> {استارت : سریع } | 🔥 { سرعت : 10 کا / در ساعت} { بدون ریزش و 60 روز جبران ریزش } 🔥 | اختصاصی پنل ✅
18,240
10 / 500000 جزییات
6621
Instagram - Followers ~ 𝐁𝗢𝗧 ~ Max 15k ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ 0-1Hrs ~ 5k/Day
22,560
10 / 150000 جزییات
7817
فالوور جبران ریزش خودکار >> { استارت : سریع} | { سرعت : 100 کا / در روز} | { کم ریزش و 30 روز جبران ریزش خودکار } | ✅
24,000
10 / 300000 جزییات
7155
فالوور واقعی اینستاگرام >> {کیفیت بالا} | {حداکثر:200 کا} | {جبران ریزش تا 30} | {15 کا / در روز}
26,880
10 / 200000 جزییات
7816
فالوور جبران ریزش خودکار >> { استارت : سریع} | { سرعت : 40 کا / در روز} | { کم ریزش و 90 روز جبران ریزش خودکار } | ✅
28,320
100 / 180000 جزییات
7152
فالوور اینستاگرام {میکس} { حداکثر : 2 میلیون }{ استارت 0-3ساعت} {200-300 کا / در روز }
31,200
100 / 10000000 جزییات
6556
فالور بین المللی پایدار-استارت و سرعت سریع- جبران ریزش تا 30 روز
47,040
10 / 1000000 جزییات
6557
فالور بین المللی استارت و سرعت سریع-جبران ریزش تا 450 روز
54,240
50 / 5000000 جزییات
6558
فالور بین المللی استارت و سرعت سریع-مکس 300 کا-جبران ریزش تا 450 روز
57,600
50 / 50000 جزییات
6549
فالور کشور هند-استارت سریع- واقعی کیفیت بالا - جبران ریزش تا 30 روز
77,760
50 / 500000 جزییات

سرویس های فالور اینستاگرام (سرویس های داخلی ایرانی و میکس)

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7302
فالور میکس ارزان سرور فانتومی استارت با تاخییر
4,425
200 / 5000 جزییات
7874
فالور ارزان اختصاصی. تست کنید
5,250
100 / 10000 جزییات
7873
فالور میکس متوسط  ارزان . تست کنید
5,250
10 / 2000 جزییات
7872
فالوور ارزان پر سرعت😈 🔥 اختصاصی پنل ( ویژه )
6,750
50 / 8000 جزییات
7865
فالوور اینستاگرام | سرور نانو(سریع) 🔥⭐⚡ بدون پشتیبانی
7,500
100 / 1000 جزییات
7595
 فالور میکس کیفیت عالی[سرعت کم- متوسط][مخصوص سفارشات ریز]  استارت انی
7,950
100 / 3000 جزییات
7367
فالوور ارزان
9,000
10 / 10000 جزییات
7351
فالوور میکس ایران کیفیت عالی پروفایلدار سرعت بالا(2 الی 20کا در روز)(ریزش 5 درصد)(هدیه 1 الی 50 درصد) استارت فوری خیلی پیشنهادی
9,000
100 / 10000000 جزییات
7094
فالوور ایران اینستاگرام | سرور آلفا (30 درصد ایرانی)
9,750
20 / 1000 جزییات
7099
فالوور ایران میکس سرور مولتی(25 درصد ایرانی)
9,750
50 / 10000 جزییات
7860
فالوور ایرانی تندر😎
9,750
100 / 1000 جزییات
7095
فالوور ایرانی میکس ارزان new
9,750
50 / 2000 جزییات
7096
فالوور ایرانی میکس فایر نیوفول
9,750
100 / 1000 جزییات
7298
فالوور میکس irani new
9,750
50 / 2000 جزییات
7299
فالوور میکس ایرانی🔥⚡⭐ D2
9,750
20 / 9000 جزییات
7966
فالور میکس واقعی کیفیت ویژه پروفایل دار (ریزش زیر ۵ درصد)(سرعت ۵ الی ۲۰ کا در روز)(استارت فوری زیر ۵ دقیقه) پیشنهادی ما جدید
10,000
100 / 5000000 جزییات
7908
فالوور میکس پروفایلدار [ ریزش کم ][ استارت آنی ] 🚀
10,800
100 / 400000 جزییات
7137
فالوور استارت سریع >> 🎯 { 0 تا 30 درصد ایرانی } |
11,040
50 / 5000 جزییات
6683
فالور مخلوط کیفیت الماس [سرعت بالا][استارت آنی][تا 70 درصد هدیه]
11,250
100 / 5000000 جزییات
7101
فالوور ایرانی | سرور طلایی (آنی + ریزش کم)
11,550
100 / 70000 جزییات
7758
فالوور میکس اژدها سرعت خوب استارت سریع
11,700
100 / 500000 جزییات
7868
فالوور میکس ایرانی با جبران ریزش 15 روزه پر سرعت🇮🇷
11,850
100 / 25000 جزییات
7418
فالور میکس کیفیت فول سرعت ۳ الی ۲۰ کا در روز استارت فوری پیشنهادی جدید ریزش زیر 5 درصد دارای هدیه
12,000
100 / 5000000 جزییات
7871
فالوور میکس ایرانی با جبران ریزش 16 روزه پر سرعت🇮🇷
12,000
100 / 35000 جزییات
7138
فالوور میکس ایرانی ❤️ کم حجم
12,000
10 / 1500 جزییات
6679
فست فالور هدیه کم ظرفیت بالا سرعت بالا (استارت فوری
12,000
1000 / 5000000 جزییات
7911
فالوور میکس پروفایلدار [ ریزش کم ][ واقعی ] 💠
12,300
100 / 5000000 جزییات
7889
فالوور میکس واقعی [ سرعت خوب ][ ضمانت 15 روز ] ⚡️ 🚀 🔥
12,450
100 / 20000 جزییات
7882
فالوور میکس واقعی [ سرعت خوب ][ ضمانت 15 روز ] ⚡️ 🚀 🔥
12,450
100 / 20000 جزییات
6601
 فالور ایران و.. پروفایل دار سرعت بالا(70 درصد هدیه)(استارت فوری)
12,500
100 / 5000000 جزییات
6452
فالورمیکس ایرانی 90درصد پروفایلدار خیلی کم ریزش سرعت بالا (15 درصد هدیه) (استارت فوری)
12,600
1000 / 500000 جزییات
7104
فالوور ایران میکس جدید سرعت خوب 50 درصد ایرانی
12,600
100 / 90000 جزییات
7757
فالوور میکس سرعت مناسب خوب جدید استارت سریع
12,600
200 / 500000 جزییات
7875
فالوور میکس ریزش صفر [ 30 روز ضمانت ][ پیشنهادی ] ♻⚡️💎
12,750
10 / 500000 جزییات
7254
فالوور ایرانی ⚡server یک
12,960
10 / 20000 جزییات
7252
فالوور ایرانی ❤️⚡️کیفیت متوسط
12,960
10 / 5000 جزییات
6605
فالور ایران جدید ظرفیت بالا کیفیت عالی (همراه 60 درصد فالور اضافه)(استارت فوری)
13,000
100 / 5000000 جزییات
7913
فالوور میکس پروفایلدار [ ریزش کم ][ سرعت بالا ] 💠⚡️
13,200
1000 / 400000 جزییات
7760
فالور میکس سرور نیوا [ریزش پایین]  سرعت و استارت سریع
13,350
100 / 500000 جزییات
7255
فالوور ایرانی ⚡server دو
13,440
10 / 20000 جزییات
6509
فالور ایران فوق سرعتی ویژه(80 درصد هدیه)(شروع فوری) پیشنهادی
13,500
100 / 5000000 جزییات
7851
فالوور ایرانی | سرور توربو (50 درصد هدیه) 🔥💎🚀
13,500
100 / 40000 جزییات
7852
فالوور ایرانی | سرورطلایی (20 درصد هدیه) 🎁🔥⭐
13,500
200 / 25000 جزییات
7110
فالوور ایرانی واقعی اینستاگرام استارت سریع پیشنهادی
13,500
100 / 50000 جزییات
7853
فالوور ایرانی پرسرعت | سرور پلاس (10 درصد هدیه) 💎🔥⭐🚀
13,500
100 / 500000 جزییات
7762
👾 فالور میکس سرور پارس [اختصاصی][ریزش پایین][تا 30 درصد هدیه برای جبران ریزش]
13,500
200 / 20000 جزییات
7815
فالوور جبران ریزش خودکار >> { استارت : سریع} | { سرعت : 10 کا / در روز} | { کم ریزش و 30 روز جبران ریزش خودکار } | ✅
13,920
10 / 30000 جزییات
7854
فالوور ایرانی | سرور موشکی (پرسرعت) 🔥⚡⭐
14,250
100 / 100000 جزییات
7863
فالوور اینستاگرام پروفایل و پست دار | جبران ریزش تا 30 روز 🚀🔥⚡
14,250
50 / 100000 جزییات
6522
فالور ایرانی نقره فوق سرعتی(استارت فوری) 40 درصد هدیه
14,500
100 / 5000000 جزییات
7856
فالوور ایرانی | 60 درصد ایرانی کیفیت بالا 💎🚀🎁
14,850
200 / 20000 جزییات
7855
فالوور ایرانی پرسرعت | سرور پلاس (نسخه سرعتی) 💎🔥⭐🚀
15,000
100 / 500000 جزییات
7256
فالوور استارت سریع🎯۰ تا 30 درصد ایرانی
15,360
50 / 5000 جزییات
7251
فالوور تا 10 درصد ایرانی کم ریزش 📌
15,360
50 / 50000 جزییات
7253
فالوور زیر 20 درصد ایرانی تا 10 کا در روز
15,360
10 / 300000 جزییات
7257
فالوور میکس ایرانی اپدیت new
15,360
10 / 100000 جزییات
7864
فالوور اینستاگرام | جبران ریزش تا 60 روز 🚀🔥⚡
15,750
10 / 100000 جزییات
7258
فالوور ایرانی سری جدید
15,840
50 / 10000 جزییات
7420
فالور میکس کیفیت عالی (ریزش صفر)(سرعت متوسط خوب) استارت فوری)
16,050
100 / 300000 جزییات
7869
فالوور میکس ایرانی با جبران ریزش 61 روزه پر سرعت🇮🇷
16,350
100 / 25000 جزییات
7259
فالوور میکس کم ریزش ❤️ ایرانی
16,800
10 / 10000 جزییات
7260
فالوور پر سرعت ❤️ ریزش خوب
17,280
10 / 10000 جزییات
7857
فالوور ایرانی | سرور باکیفیت اطلس 🎁💎⭐
17,850
100 / 100000 جزییات
7862
فالوور اینستاگرام | جبران ریزش تا 30 روز 🚀🔥⚡
18,000
10 / 100000 جزییات
7764
🔥 فالور میکس سرور آتش [پیشنهادی][100 درصد هدیه برای جبران ریزش][دریافت دو برابری]🔥 فالور میکس سرور آتش [پیشنهادی][100 درصد هدیه برای جبران ریزش][دریافت دو برابری]
18,150
100 / 20000 جزییات
7139
فالوور ایرانی میکس >> { 25-50 کا در روز} |
18,240
10 / 100000 جزییات
6523
فالور ایران الماس سرعتی ظرفیت عالی همراه 70 درصد هدیه استارت فوری -پیشنهادی
18,500
100 / 5000000 جزییات
7753
فالوور میکس واقعی [استارت آنی] [ضمانت 30 روز] [جبران ریزش خودکار] ♻⚡️🤖
18,768
10 / 500000 جزییات
7262
خرید فالوور ایرانی هیولا🔰
20,160
200 / 100000 جزییات
7144
فالوور ایرانی | 30 درصد به بالا ایرانی | کم ریزش
20,160
100 / 150000 جزییات
7263
فالوور ایرانی پر سرعت
20,160
100 / 150000 جزییات
7141
فالوور ایرانی کم ریزش سرعت ۱۰ الی ۲۵ کا در روز
20,160
100 / 20000 جزییات
7143
فالوور ایرانی 🐣استارت آنی 🐥سرعت بالا
20,160
100 / 50000 جزییات
7142
فالوور ایرانی🐶استارت ۵ دقیقه ای🎁 همراه هدیه 🎅🎁
20,160
100 / 200000 جزییات
7146
فالوور واقعی ایرانی کیفیت عالی [سرعت خوب] استارت آنی
20,160
100 / 500000 جزییات
7264
فالوور ۷۵ درصد ایرانی🐥استارت آنی🍉هدیه دار
20,160
100 / 25000 جزییات
6603
فالور ایران فوق سرعتی ویژه جدید ظرفیت بالا (شروع فوری)
21,000
10 / 500000 جزییات
7766
💣 فالور میکس سرور بمب [پیشنهادی][100 درصد هدیه برای جبران ریزش][دریافت دو برابری]
21,000
200 / 20000 جزییات
7870
فالوور پر سرعت میکس ایرانی با جبران ریزش 91 روزه پر سرعت🇮🇷
21,750
100 / 50000 جزییات
6674
فالوور ایران با کیفیت بالا سرعت خوب ریزش کم (استارت فوری) جدید
22,500
100 / 10000 جزییات
7768
✨ فالور میکس سرور توربو[همیشه پایدار]جدید استارت سریع
26,250
100 / 500000 جزییات
7597
فالور ایرانی کیفیت ایرانی استارت سریع
27,000
200 / 25000 جزییات
7598
فالور ایرانی کیفیت عالی استارت سریع سرعت متوسط
27,000
200 / 25000 جزییات
6456
فالور ایرانی کیفیت بالا کم ریزش سرعت عالی( شروع فوری) پیشنهادی ظرفیت بالا
28,000
10 / 500000 جزییات
6321
فالوور ایرانی کیفیت ویژه ریزش کم سرعت بالا استارت فوری (پیشنهاد ویژه)۳۰ کا در روز
30,000
100 / 2000000 جزییات
7265
فالوور ایرانی واقعی 💎
31,200
100 / 200000 جزییات
6490
فالور ایران ظرفیت بالا سرعت فوق سرعتی (20 الی 50 کا در روز)(استارت فوری)
36,000
500 / 500000 جزییات
7818
فالوور جبران ریزش خودکار >> { استارت : سریع} | { سرعت : 10 کا / در روز} | { کم ریزش و 60 روز جبران ریزش خودکار } | ✅
36,000
10 / 500000 جزییات
6451
فالورفول ایرانی کامل پروفایدار شبیه واقعی 100 درصد کیفیت بالا(شروع فوری)(پیشنهادی)
68,000
50 / 200000 جزییات
7366
فالوور ایرانی واقعی💙 دارای فالوور لایک زن
73,500
100 / 25000 جزییات
6507
فالور فول ایرانی 100 درصد پروفایل دار سرعت بالا(استارت فوری)-بهترین کیفیت
79,000
50 / 200000 جزییات
6458
فالور ایرانی پروفایل دار 95 درصد  واقعی (شروع فوری)_تخفیف عیدی(تست شده عالی)
83,000
100 / 25000 جزییات
6491
فالور فول ایرانی کاملا پروفایل ایرانی فوق سرعتی-کم ریزش -استارت فوری(کیفیت در حد بمب اتم)
88,000
100 / 100000 جزییات
6485
فالوور کامل ایرانی و ۱۰۰ درصد پروفایلدار کیفیت ویژه(شروع فوری)(بسیار پیشنهادی)
88,000
60 / 15000 جزییات
6327
فالور کاملا ایرانی کیفیت بسیار عالی پروفایلدار استارت آنی(با کیفیت ترین فالور ایران)
90,000
100 / 400000 جزییات
6488
فالوور کامل ایرانی اسم و پروفایل دار عالی کم ریزش (استارت فوری) 40درصد واقعی
94,000
50 / 30000 جزییات
6180
فالوور واقعی ایرانی 100 درصد پروفایلدار ایرانی(شروع فوری)(خیلی پیشنهادی)
99,000
50 / 90000 جزییات
7381
فالور مخلوط ایران و خارج واقعی با کیفیت ترین استارت فوری(50 درصد فالور اضافه)
360,000
30 / 200000 جزییات

سرویس های فالور اینستاگرام(سرویس های اختصاصی و تست شده) پیشنهادی

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7594
 فالور میکس کیفیت عالی[سرعت کم- متوسط][مخصوص سفارشات ریز]  استارت انی
7,950
100 / 3000 جزییات
7390
فالوور میکس واقعی ایران کیفیت عالی پروفایلدار سرعت بالا(۲ الی ۱۰ کا در روز) استارت فوری (هدیه 1 الی ۴۵ درصد) بدون ریزش 
9,000
100 / 10000000 جزییات
7965
فالور میکس واقعی کیفیت ویژه پروفایل دار (ریزش زیر ۵ درصد)(سرعت ۵ الی ۲۰ کا در روز)(استارت فوری زیر ۵ دقیقه) پیشنهادی ما جدید
10,000
100 / 5000000 جزییات
7907
فالوور میکس پروفایلدار [ ریزش کم ][ استارت آنی ] 🚀
10,800
100 / 400000 جزییات
7406
فالور میکس ایران سرعت متوسط کیفیت ویژه(دارای درصدی هدیه)(شروع فوری) پیشنهادی
11,500
100 / 3850000 جزییات
7603
🤖 فالور میکس سرور الماس [اختصاصی][ریزش پایین][تا 40درصد هدیه برای جبران ریزش]
11,700
100 / 500000 جزییات
7756
🤖 فالور میکس سرور اژدها [اختصاصی][ریزش پایین][تا 30 درصد هدیه برای جبران ریزش]
11,700
100 / 500000 جزییات
7609
😈 فالور میکس سرور فیرا [اختصاصی][گارانتی کامل]
11,700
200 / 500000 جزییات
7417
فالور میکس واقعی کیفیت فول سرعت۱ الی ۱۰ کا در روز استارت فوری دارای هدیه ریزش زیر 5 درصد
12,000
100 / 3000000 جزییات
7910
فالوور میکس پروفایلدار [ ریزش کم ][ واقعی ] 💠
12,300
100 / 5000000 جزییات
7881
فالوور میکس واقعی [ سرعت خوب ][ ضمانت 15 روز ] ⚡️ 🚀 🔥
12,450
100 / 20000 جزییات
7884
فالوور میکس واقعی [ سرعت خوب ][ ضمانت 15 روز ] ⚡️ 🚀 🔥
12,450
100 / 20000 جزییات
7389
فالور میکس ایران و..سرعت متوسط پروفایلدار(۲٠درصد هدیه)(استارت فوری) پیشنهادی
12,600
1000 / 500000 جزییات
7914
فالوور میکس پروفایلدار [ ریزش کم ][ سرعت بالا ] 💠⚡️
13,200
1000 / 400000 جزییات
7759
🧿 فالور میکس سرور نیوا سرعت و استارت سریع [ریزش پایین]
13,350
100 / 500000 جزییات
7606
👾 فالور میکس سرور نیو[اختصاصی][ریزش پایین][تا 30 درصد هدیه برای جبران ریزش]
13,500
200 / 20000 جزییات
7761
👾 فالور میکس سرور پارس [اختصاصی][ریزش پایین][تا 30 درصد هدیه برای جبران ریزش]
13,500
200 / 20000 جزییات
7421
فالور میکس واقعی کیفیت بالا (سرعت متوسط خوب)(ریزش صفر😍) استارت فوری
16,050
100 / 300000 جزییات
7622
فالور بین الملل [پرسرعت][1 ماه جبران ریزش🔃][از 4 ماه گذشته تاکنون ریزش نداشته است ⛔]
16,950
100 / 500000 جزییات
7763
🔥 فالور میکس سرور آتش [پیشنهادی][100 درصد هدیه برای جبران ریزش][دریافت دو برابری]
18,150
100 / 20000 جزییات
7607
🔥 فالور میکس سرور آتش [پیشنهادی][100 درصد هدیه برای جبران ریزش][دریافت دو برابری]
18,150
100 / 20000 جزییات
7584
فالور واقعی ایرانی و میکس کیفیت خیلی عالی فول فول استارت فوری پیشنهادی
19,500
50 / 200000 جزییات
7765
فالور میکس سرور الماسی [جدید کیفیت بالا][100 درصد هدیه برای جبران ریزش][دریافت دو برابری]
21,000
200 / 20000 جزییات
6273
فالوئر ایرانی کیفیت عالی ظرفیت بالا سرعت بالا- استارت فوری (پیشنهادی)
21,000
10 / 500000 جزییات
7754
💣 فالور میکس سرور بمب [پیشنهادی][100 درصد هدیه برای جبران ریزش][دریافت دو برابری]
21,000
200 / 20000 جزییات
7392
فالوورمیکس ایران با کیفیت بالا سرعت خوب ریزش کم (استارت فوری) جدید
22,500
100 / 10000 جزییات
6419
فالور ایرانی فوق سرعتی ویژه تعداد بالا ریزش کم (20 درصد هدیه)(شروع فوری)
24,000
200 / 500000 جزییات
7393
فالور ایرانی کیفیت بالا کم ریزش سرعت عالی( شروع فوری) پیشنهادی ظرفیت بالا
25,000
100 / 1000000 جزییات
7767
✨ فالور میکس سرور توربو[همیشه پایدار]
26,250
100 / 500000 جزییات
7592
فالور ایرانی سرور آریا [پروفایل ایرانی محبوب][سرعت بالا] از نظر ایرانی پیشنهادی
27,000
200 / 25000 جزییات
7596
فالور ایرانی کیفیت ایرانی استارت سریع
27,000
200 / 25000 جزییات
7769
🏅 فالور میکس سرور نیترو [پیشنهادی][همیشه پایدار]
27,000
200 / 25000 جزییات
6682
فالور کاملا ایرانی کیفیت عالی فول پروفایلدار 10 درصد هدیه استارت با تاخییر کم
31,500
100 / 2000 جزییات
7755
🧨 فالور میکس سرور پلاس [پیشنهادی][همیشه پایدار][تا 30 درصد هدیه برای جبران ریزش]
34,500
200 / 25000 جزییات
7770
🧨 فالور میکس سرور پلاس [پیشنهادی][همیشه پایدار][تا 30 درصد هدیه برای جبران ریزش]
34,500
200 / 25000 جزییات
7394
فالور میکس ایران ظرفیت بالا سرعت فوق سرعتی (20 الی 50 کا در روز)(استارت فوری)
36,000
500 / 500000 جزییات
7608
🎉 فالور ایرانی کیفیت بالا [تا 30 درصد هدیه برای جبران ریزش][پروفایل ایرانی محبوب][سرعت بالا]
40,500
200 / 25000 جزییات
7771
🌳 فالور ایرانی سرور یاقوت [100 درصد پروفایل ایرانی][درصدی هدیه]
66,000
100 / 4000 جزییات
7396
فالورفول ایرانی کامل پروفایدار شبیه واقعی 100 درصد کیفیت بالا(شروع فوری)(پیشنهادی)
75,000
50 / 200000 جزییات
7623
🌌 فالور ایرانی سرور کهکشان [با کیفیت ترین سرور ایران]
144,000
100 / 4000 جزییات
7397
فالور میکس ایرانی و خارجی واقعی با کیفیت ترین استارت فوری(۶۰ درصد هدیه)
360,000
30 / 200000 جزییات

لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7950
Instagram Real Likes >> {Start : Instant} | 🔥 { speed : 10K/D} 🔥 | Our produce ✅
1,440
10 / 10000 جزییات
7949
Instagram Real Likes >> {Start : Instant} | 🔥 { speed : 70-100K/D} 🔥 | Our produce ✅
1,440
10 / 200000 جزییات
7947
لایک اینستاگرام >> { استارت : 0-12 ساعت } | {سرعت : متوسط } | {بدون جبران ریزش} | 💢
1,440
50 / 80000 جزییات
7948
لایک اینستاگرام >> { استارت : 0-12 ساعت } | {سرعت : متوسط } | {بدون جبران ریزش} | 💢
1,440
10 / 100000 جزییات
7820
لایک اینستاگرام >> { استارت : 0-12 ساعت } | {سرعت : متوسط } | {بدون جبران ریزش} | 💢
1,440
100 / 1000 جزییات
7931
لایک میکس سرعت ۱ الی ۷۰ کا در روز استارت سریع
1,440
10 / 70000 جزییات
7935
Instagram Bot Likes >> {Start : Instant} | 🔥 { speed : 3K/D} 🔥 | Our produce ✅
1,920
10 / 3000 جزییات
7819
لایک اینستاگرام >> { استارت : 0-12 ساعت } | {سرعت : متوسط } | {بدون جبران ریزش} | 💢
1,920
50 / 15000 جزییات
7822
لایک اینستاگرام >> { استارت : 0-12 ساعت } | {سرعت : متوسط } | {بدون جبران ریزش} | 💢
1,920
10 / 50000 جزییات
7823
لایک اینستاگرام >> { استارت : 0-12 ساعت } | {سرعت : متوسط } | {بدون جبران ریزش} | 💢
1,920
100 / 50000 جزییات
7826
لایک رباتی اینستاگرام >> {استارت : سریع} | 🔥 { سرعت : 1-2 کا / در ساعت } { بدون جبران ریزش } 🔥 | اختصاصی پنل ✅
1,920
10 / 40000 جزییات
7867
لایک ارزان قیمت کم کیفیت 🖲 توضیحاتو بخونید
2,250
25 / 5000 جزییات
7798
لایک الماسی 💎 [ انحصاری ]
2,250
100 / 70000 جزییات
7866
لایک ایرانی | سرور nitro ( کند ) 🎁🔥⚡
2,250
100 / 1000 جزییات
7365
لایک ارزان قیمت بدون پشتیبان
2,325
30 / 15000 جزییات
7825
لایک اینستاگرام >> { استارت : 0-12 ساعت } | {سرعت : متوسط } | {بدون جبران ریزش} | 💢
2,400
10 / 25000 جزییات
7821
لایک اینستاگرام >> { استارت : 0-12 ساعت } | {سرعت : متوسط } | {بدون جبران ریزش} | 💢
2,400
50 / 5000 جزییات
7824
لایک اینستاگرام >> { استارت : آنی } | {سرعت : پر سرعت و سریع } | {بدون جبران ریزش} | 💢
2,400
20 / 100000 جزییات
6423
لایک بین المللی بدون پشتیبانی-توضیحات مطالعه شود
2,400
10 / 300000 جزییات
7276
لایک ربات اینستاگرام >> {حداکثر 10 کا}
2,400
10 / 50000 جزییات
7273
لایک ارزان ایران خانم و اقا تست کنید!
2,475
20 / 2500 جزییات
6450
لایک ایرانی پروفایلدار سرعت متوسط (10 درصد هدیه)(استارت آنی) 30 روز جبران ریزش
2,700
200 / 100000 جزییات
7590
🔃 لایک بین الملل سرور اژدها [اختصاصی][بدون ریزش][1 ماه گارانتی جبران ریزش]
2,700
200 / 100000 جزییات
7827
لایک اینستاگرام >> {حداکثر 25 کا } | {25کا روزانه - ارزانترین } | {استارت سریع}
2,880
10 / 150000 جزییات
6726
لایک میکس [ بدون ریزش ][ سرعت بالا ] ⚡️💎
2,948
10 / 300000 جزییات
7107
لایک ایران  IGTV اینستاگرام | سرور توربو
3,000
100 / 20000 جزییات
6417
لایک ایرانی کیفیت بالا بدون ریزش سرعت خوب(استارت آنی)دارای هدیه
3,000
100 / 1000 جزییات
7621
💙 لایک میکس سرور آب [کم سرعت][همیشه ارزان]
3,000
100 / 1000 جزییات
7106
لایک ایرانی پست اینستا سرور پاور
3,150
100 / 20000 جزییات
6421
لایک ایرانی کیفیت بالا سرعت خیلی اهسته(15 درصد هدیه) ( استارت آنی)
3,150
100 / 50000 جزییات
7296
لایک میکس ایرانی | ماتریکس
3,150
100 / 30000 جزییات
6449
لایک میکس ایرانی و بین المللی 99درصد پروفایلدار سرعت متوسط(10 درصد هدیه) (شروع فوری)
3,150
100 / 50000 جزییات
6418
لایک پست اینستا ایرانی واقعی کیفیت بالا بدون ریزش (استارت آنی)
3,150
100 / 50000 جزییات
7620
💜 لایک میکس سرور فیرا [پرسرعت][محبوب]
3,150
100 / 50000 جزییات
7363
لایک ارزان پست اینستا | سرور شانگان
3,300
10 / 8000 جزییات
7105
لایک ایرانی | سرور new
3,300
10 / 15000 جزییات
7268
لایک میکس ایرانی ❤️⚡️سرور متوسط
3,360
10 / 20000 جزییات
7619
💓 لایک میکس سرور پرسپولیس [سرعت مناسب][پیشنهادی]
3,450
10 / 100000 جزییات
7616
🚅 لایک بین الملل سرور سرعت [اختصاصی][بدون ریزش][100 کا در روز]
3,750
100 / 50000 جزییات
7184
لایک اینستاگرام >> {20/20 کا } | {رباتی } | {استارت : 0-6ساعت} |
3,840
20 / 20000 جزییات
7618
❤️ لایک میکس سرور فارس[اختصاصی][ریزش پایین][تا 30 درصد هدیه برای جبران ریزش]
3,900
100 / 50000 جزییات
7294
لایک ایرانی [جدید استارت با تاخییر کم
4,050
100 / 10000 جزییات
7182
لایک اینستاگرام >> {10/50 کا } | {2کا / در روز } | { آنی }
4,320
10 / 50000 جزییات
7181
لایک اینستاگرام >> {20/15 کا } | {رباتی} | {سریع} | {استارت 0-6 ساعت}
4,320
10 / 15000 جزییات
6725
لایک واقعی [ ضمانت 30 روز ][ بدون ریزش ] ♻
4,452
10 / 30000 جزییات
7297
لایک ایرانی | سرور ( تا 9 کا د روز )
4,500
10 / 20000 جزییات
7300
لایک ایرانی | سرور ابری ( کلاد ) 🎁🔥⚡
4,500
10 / 35000 جزییات
6487
لایک ایرانی سرعت هیولا کیفیت خوب بدون ریزش(45 درصد هدیه) استارت فوری
4,500
100 / 500000 جزییات
6709
لایک واقعی [ بدون ریزش ][ 200 کا در روز ][ ضمانت 30 روز ] ⚡️ ♻ 💎
4,914
50 / 10000000 جزییات
7165
لایک اینستاگرام >> {10/50 کا } | {50کا / در روز } |
5,280
10 / 50000 جزییات
7277
لایک ربات اینستاگرام >> { کیفیت: متوسط} | {حداکثر 50 کا} | {10 تا 30 کا / در روز}
5,280
10 / 50000 جزییات
7772
🧡 لایک میکس سرور آپ [پرسرعت][ظرفیت بالا]
5,400
100 / 100000 جزییات
6711
لایک واقعی [ کیفیت بالا ][ ضمانت 30 روز ] ♻ 💎
5,528
10 / 30000 جزییات
6510
لایک ایران اینستاگرام سرعت بالا ویژه (80 درصد هدیه)(شروع فوری) تخفیف مدت کوتاه
6,000
100 / 100000 جزییات
6387
لایک ایرانی پست اینستا میکس سرعت نووور استارت آنی 30 الی 80 درصد هدیه
6,200
250 / 650000 جزییات
6879
Instagram - Likes ~ Max 50k ~ Speed 1k-5k/days ~ NO 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ INSTANT
6,240
10 / 150000 جزییات
6541
لایک بین المللی کاملا واقعی برای پست اینستا -5 کا در روز مکس 10 کا
6,240
10 / 200000 جزییات
6422
لایک واقعی بین المللی برای پست اینستاگام شروع سریع فول واقعی
6,240
10 / 200000 جزییات
6526
لایک ایرانی بدون ریزش پست معمولی و igtv همراه 50 درصد هدیه (استارت فوری)
6,500
100 / 100000 جزییات
7185
لایک ربات اینستاگرام >> {کیفیت بالا} | {حداکثر 20 کا} | {5 تا 10 کا / در روز}
6,720
10 / 20000 جزییات
7269
لایک میکس ایرانی ❤️⚡️ ( کیفیت پایین ) تا 5 کا در روز
7,200
10 / 80000 جزییات
6274
لایک ایرانی واقعی اینستاگرام کیفیت عالی ظرفیت بالا - شروع فوری (پیشنهادی)
7,500
10 / 50000 جزییات
6430
لایک پست ايراني بدون ریزش - سرعت 50 کا در روز-50 درصد هدیه - استارت آني
7,500
100 / 300000 جزییات
6391
⭐️لایک فول ایرانی واقعی کیفیت بالا بدون ریزش(استارت فوری)
7,500
50 / 15000 جزییات
7180
لایک ربات اینستاگرام >> | {حداکثر 20 کا} | {سریع}
7,680
10 / 20000 جزییات
6436
لایک ایرانی پست فوق سرعتی ویژه بدون ریزش جدید شروع آنی سرعت عالی
8,000
100 / 500000 جزییات
6454
لایک میکس ایرانی  سرعت بالا (15 درصد هدیه)(استارت آنی) عالیه
9,400
500 / 1000000 جزییات
6078
لایک ایرانی پست معمولی و ای جی تی وی - کیفیت بالا (سرعت عالی) - بدون ریزش پیشنهادی
9,500
100 / 100000 جزییات
7183
لایک اینستاگرام >> {10/10 کا } | {سریع } | {استارت : آنی }
9,600
10 / 30000 جزییات
7773
💛 لایک میکس سرور توربو [ظرفیت بالا][ایرانی عربی هندی واقعی]
10,200
100 / 50000 جزییات
6486
لایک کامل ایرانی واقعی کاملا پروفایلدار بدون ریزش فوق سرعتی(استارت آنی)(پیشنهادی)
10,500
50 / 25000 جزییات
7179
لایک ربات اینستاگرام >> | {حداکثر 40 کا} | {50 تا 100 کا / در روز}
10,560
10 / 40000 جزییات
7267
لایک ایرانی ❤️10 - 20 کا در روز
11,040
100 / 100000 جزییات
7178
لایک اینستاگرام >> {10/10 کا } | {ربات } | {10 کا / در روز }
11,040
10 / 10000 جزییات
7176
لایک ترکی واقعی اینستاگرام >> {حداکثر: 40 کا}
11,040
20 / 40000 جزییات
7774
💖 لایک میکس سرور نیترو [پرسرعت][درصدی ایرانی]
11,100
100 / 15000 جزییات
6433
لایک واقعی کاملا ایرانی و پروفایل دار بدون ریزش استارت آنی
12,000
50 / 30000 جزییات
6550
لایک کشور هند- واقعی- سرعت بالا- استارت سریع
12,960
20 / 30000 جزییات
6489
لایک ایرانی 100 درصدی پروفایلدار سرعت عالی بدون ریزش( استارت فوری پیشنهادی)
13,000
50 / 20000 جزییات
7278
90٪ لایک خانم ترک اینستاگرام >> {حداکثر: 5 کا} | {سریع}
14,400
20 / 5000 جزییات
6437
لایک واقعی ایرانی پروفایل دار بدون ریزش شروع فوری(پیشنهادی)
15,000
50 / 30000 جزییات
6328
لایک واقعی کاملا ایرانی کیفیت ویژه سرعت عالی استارت آنی(خیلی پیشنهادی)
17,500
100 / 12000 جزییات
6459
لایک ایرانی واقعی بدون ریزش کاملا پروفایل دار(شروع فوری) پیشنهادی
18,000
50 / 30000 جزییات
7159
لایک 99 درصد ایرانی کیفیت عالی❤️
18,240
50 / 25000 جزییات
7157
لایک ایرانی ❤️ خیلی سریع
18,240
10 / 35000 جزییات
7177
لایک اینستاگرام >> {10/15 کا } | {با کیفیت } | {100-200/ در ساعت } | {استارت آنی }
18,240
10 / 15000 جزییات
7158
لایک ضد لغو ( بدون لغو ) ایرانی🎨 🎯
18,240
25 / 50000 جزییات
6499
لایک واقعی بین المللی پرسرعت و استارت سریع
18,240
50 / 5000 جزییات
7280
لایک واقعی ترکی اینستاگرام >> {حداکثر: 100 کا} | {همیشه سالم و فعال}
24,960
20 / 100000 جزییات
7164
لایک اینستاگرام + ریچ + ایمپرشن >> {20/40 کا } |
26,880
20 / 40000 جزییات
7279
لایک واقعی ترکی اینستاگرام + ریچ + ایمپرشن + بازدید پروفایل >> {حداکثر 100 کا} | {همیشه سالم و فعال}
36,960
100 / 100000 جزییات
7380
لایک ۱۰۰ درصد ایرانی و ۱۰۰ درصد واقعی ایرانی مناسب اکسپلور
135,000
30 / 200000 جزییات
7617
❤️‍🔥پاور لایک ایرانی [100 درصد واقعی و فعال][سرعت طبیعی][محبوب]
162,000
100 / 10000 جزییات

خدمات ایتا

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7814
بازدید 👀 کاملا واقعی ایتا 😍👏
9,000
3000 / 500000 جزییات
7810
ممبر فیک 🤥 ( کانال ایتا )
450,000
10 / 500 جزییات
7802
پاپ آپ ایتا ارسال 1 ساعته⏰ ( واقعی )
570,000
1000 / 1000 جزییات
7811
ممبر فیک 🤥 (گروه ایتا)
600,000
10 / 500 جزییات
7812
ممبر واقعی 👨‍👩‍👧‍👦 اجباری ایتا ( کانال )
750,000
100 / 20000 جزییات
7813
ممبر واقعی 👨‍👩‍👧‍👦 اجباری ایتا ( گروه)
900,000
100 / 20000 جزییات
7803
پاپ آپ ایتا ارسال 3 ساعته⏰ ( واقعی )
975,000
1000 / 1000 جزییات
7807
پاپ آپ ایتا ارسال شبانه 🌠 ( واقعی )
1,275,000
1000 / 1000 جزییات
7804
پاپ آپ ایتا ارسال 6 ساعته⏰ ( واقعی )
1,335,000
1000 / 1000 جزییات
7808
ممبر تبادلی 🌪 ایتا [ کانال ]
1,350,000
30 / 10000 جزییات
7809
ممبر تبادلی 🌪 ایتا [ گروه ]
1,425,000
30 / 10000 جزییات
7805
پاپ آپ ایتا ارسال 12 ساعته⏰ ( واقعی )
1,725,000
1000 / 1000 جزییات
7806
پاپ آپ ایتا ارسال 24 ساعته⏰ ( واقعی )
2,025,000
1000 / 1000 جزییات

خدمات روبیکا

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7923
ویو پست روبیکا واقعی 👁🗨
45,000
1000 / 15000 جزییات
7921
لایک روبیکا ریزش صفر ❤
52,500
1000 / 15000 جزییات
7924
ویو استوری روبیکا کیفیت عالی 👌
60,000
1000 / 10000 جزییات
7922
فالوور روبیکا ریزش صفر 👥
105,000
1000 / 10000 جزییات
7916
پاپ آپ روبیکا 3 ساعته
300,000
1000 / 1000 جزییات
7917
پاپ آپ روبیکا 6 ساعته
540,000
1000 / 1000 جزییات
7918
پاپ آپ روبیکا 9 ساعته
660,000
1000 / 1000 جزییات
7919
پاپ آپ روبیکا 12 ساعته
780,000
1000 / 1000 جزییات
7920
پاپ آپ روبیکا 24 ساعته
930,000
1000 / 1000 جزییات

خدمات واتس آپ

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7779
ممبر واتس‌آپ واقعی مختلط 👭
450,000
1 / 100000 جزییات
7780
ممبر واتس‌آپ واقعی آقا 🤠
555,000
1 / 100000 جزییات
7781
ممبر واتس‌آپ واقعی خانم 🧚‍♀
600,000
1 / 100000 جزییات

ویو (بازدید) اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7829
بازدید اینستاگرام >> {استارت : سریع و آنی} | 🔥 { سرعت :سریع } 🔥 | اختصاصی ✅
99
100 / 200000000 جزییات
7951
ویو پست استارت سریع سرعت ۱ الی ۱۰ میلیون
100
100 / 1000000000 جزییات
7283
بازدید اینستاگرام >> {حداکثر: 100 کا} | {50 / 100 کا در روز}
130
100 / 1000000 جزییات
7830
بازدید اینستاگرام >> {استارت : سریع و آنی} | 🔥 { سرعت :۱ میلیون /در روز } 🔥 | اختصاصی ✅
140
100 / 500000000 جزییات
7831
بازدید اینستاگرام >> {استارت : سریع و آنی} | 🔥 { سرعت :سریع } 🔥 | اختصاصی ✅
150
100 / 1000000000 جزییات
7953
بازدید اینستاگرام >> {استارت : سریع و آنی} | 🔥 { سرعت :سریع } 🔥 | نیو
165
100 / 1000000000 جزییات
7832
بازدید اینستاگرام >> {استارت : سریع و آنی} | 🔥 { سرعت :۱ میلیون /در روز } 🔥 | اختصاصی
180
100 / 200000 جزییات
7833
بازدید اینستاگرام >> {استارت : سریع و آنی} | 🔥 { سرعت :۱ میلیون /در روز } 🔥 | اختصاصی
195
100 / 200000 جزییات
7955
بازدید اینستاگرام >> {استارت : سریع و آنی} | 🔥 { سرعت :۱ میلیون /در روز } 🔥 | full
200
100 / 10000000 جزییات
7828
بازدید اینستاگرام >> {استارت : سریع و آنی} | 🔥 { سرعت :سریع } 🔥 | اختصاصی✅
215
100 / 8000000 جزییات
7952
بازدید اینستاگرام >> {استارت : سریع و آنی} | 🔥 { سرعت :سریع } 🔥 | جدید ✅
260
100 / 500000000 جزییات
7400
Instagram - Views ( Video + TV + Reel ) ~ Max 10M ~ INSTANT
280
100 / 2147483647 جزییات
7954
بازدید اینستاگرام >> {استارت : سریع و آنی} | 🔥 { سرعت :سریع } 🔥
290
100 / 30000000 جزییات
7401
Instagram - Views ( TV + Reel + Video ) ~ Max 1M ~ INSTANT
345
100 / 100000000 جزییات
7834
بازدید اینستاگرام >> { استارت آنی } | {سرعت : آهسته } | {همه مدل پست ها }
410
100 / 100000000 جزییات
7123
بازدید پست اینستاگرام >> {حداکثر 1 میلیون} | {مناسب تمام مدل پست ها} |
430
100 / 2147483647 جزییات
7835
بازدید پست اینستاگرام >> { استارت : سریع } | { سرعت : 500 کا / در روز } | |
455
100 / 5000000 جزییات
7837
بازدید ویدیو اینستاگرام >> {تمام مدل پست ها } | {زمان استارت : آنی } |
500
100 / 10000000 جزییات
7631
ویو پست اینستاگرام جدید فعال 
555
100 / 10000000 جزییات
7836
بازدید اینستاگرام >> {استارت : سریع و آنی} | 🔥 { سرعت :۱ میلیون /در روز } 🔥
600
100 / 200000 جزییات
7747
بازدید POST - REEL - IGTV [ارزان] 👁
860
100 / 10000000 جزییات
7115
بازدید پست اینستاگرام >> {حداکثر 1 میلیون } | {مناسب تمام مدل پست ها} |
960
100 / 150000000 جزییات
7838
بازدید پست اینستاگرام >> {حداکثر 1 میلیون} | {مناسب تمام مدل پست ها} | {سریع} |
960
100 / 10000000 جزییات
7130
بازدید پست اینستاگرام >> {حداکثر 10 میلیون} | {مناسب تمام مدل پست ها} | {سریع} |
960
100 / 10000000 جزییات
7749
بازدید POST - REEL - IGTV [استارت آنی] [نقره ای] 👁
972
100 / 10000000 جزییات
7748
بازدید POST - REEL - IGTV [برنزی] 👁
1,289
100 / 1000000 جزییات
7839
بازدید اینستاگرام >> { استارت آنی } | {سرعت :سریع } | {همه مدل پست ها }
1,440
10 / 500000 جزییات
7120
بازدید پست اینستاگرام >> {حداکثر 500 کا} | {مناسب تمام مدل پست ها} | {جدید} |
1,440
100 / 20000000 جزییات
7117
بازدید پست اینستاگرام >> {حداکثر 1 میلیون} | {مناسب تمام مدل پست ها} |
1,440
100 / 100000000 جزییات
7399
Instagram - Views ( Video + TV + Reel ) ~ Max 200k ~ INSTANT
1,920
100 / 10000000 جزییات
7361
بازدید اینستاگرام >> { استارت آنی } | {سرعت : 2-10میلیون / در روز } | {همه مدل پست ها }
1,920
100 / 30000000 جزییات
7840
بازدید ویدئو اینستاگرام >> {با کیفیت} | {بدون ریزش} |
1,920
100 / 4000000 جزییات
7841
بازدید ( آنی 🚀) ایرانی پر سرعت⭐️سوپر سریع نایس الترا پلاس ⭐️
2,400
100 / 10000000 جزییات
7591
✅ ویو ویدیو [اظطراری][همیشه فعال]
2,850
25 / 1000000 جزییات
6883
بازدید + ایمرشین ایرانی واقعی پست اینستا مکس 5 میلیون استارت سریع
4,320
100 / 5000000 جزییات
7842
بازدید ویدیو اینستاگرام + 10 درصد لایک
4,320
100 / 5000000 جزییات
6626
ویو + ایمپرشن پایدار پست کاملا ایرانی و واقعی  استارت و سرعت سریع - مکس 5 میلیون
4,320
100 / 5000000 جزییات
6484
ویو پست+ایمپرشن کره ای واقعی- استارت فوری- پایدار بدون ریزش
4,320
100 / 5000000 جزییات
7125
بازدید پست اینستاگرام + پروفایل ویزیت >> {حداکثر 1 کا} | {مناسب تمام مدل پست ها} |
5,280
50 / 5000000 جزییات
7126
بازدید پست اینستاگرام + ایمپرشن + پروفایل ویزیت >> {حداکثر 1 میلیون} | {در ساعت / 50 کا -100 کا} |
5,760
100 / 100000000 جزییات
7843
بازدید ویدیو اینستاگرام + 20 درصد لایک
8,640
100 / 5000000 جزییات
6525
بازدید ایرانی واقعی برای پست آی جی تی وی استارت انی بسیار پر سرعت
12,000
100 / 1000000 جزییات
6275
بازدید ایرانی واقعی پست اینستاگرام - حداقل 100 - حداکثر نامحدود - شروع آنی - سرعت 1 میلیون بازدید در روز
12,000
100 / 1000000 جزییات
7844
بازدید ویدیو اینستاگرام + 30 درصد لایک
12,480
100 / 5000000 جزییات
7129
بازدید پست اینستاگرام + ریچ + ایمپرشن >> {مناسب تمام مدل پست ها} | {آنی} | {خیلی سریع} |
12,960
100 / 5000000 جزییات
7845
بازدید ویدیو اینستاگرام + 40 درصد لایک
16,800
100 / 5000000 جزییات
7128
بازدید پست اینستاگرام + پروفایل ویزیت + ایمپرشن + ریچ >> {مناسب تمام مدل پست ها} | {آنی} | {خیلی سریع} |
18,240
100 / 5000000 جزییات
7846
بازدید ویدیو اینستاگرام + 50 درصد لایک
21,120
100 / 5000000 جزییات

استوری اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7847
Instagram Story Views >> { Start : 0-15 min } | {Speed : Fast} | { All stories } |☯️🔥
200
5 / 30000 جزییات
7859
بازدید استوری اینستاگرام | سرور 2| جدید 🔥🎁🚀
263
100 / 1000 جزییات
7334
- بازدید استوری فورت[ ارزانترین ]
285
50 / 7500 جزییات
7858
بازدید استوری اینستاگرام | سرور 1| جدید 🔥🎁🚀
285
200 / 1000 جزییات
7286
بازدید استوری اینستاگرام >> {حداکثر 5 کا } | { تمام استوری ها } |
432
5 / 30000 جزییات
7285
بازدید استوری اینستاگرام >> {حداکثر: 5 کا} | {5 کا در روز}
450
10 / 50000 جزییات
7925
Instagram Story Views
480
5 / 1000 جزییات
7958
Instagram Story Views >> { Start : 0-15 min } | {Speed : 50K/D} | { All stories } 🌟
480
20 / 50000 جزییات
7957
Instagram Story Views >> { Start : 0-45 min } | {Speed : Fast} | { All stories } | 🔰
480
5 / 1000 جزییات
7959
بازدید استوری اینستاگرام >> {استارت : سریع } | { سرعت : بالا } |
480
10 / 1000000 جزییات
7199
بازدید استوری اینستاگرام >> {حداکثر: 5 کا} | {همه استوری ها}
480
10 / 500000 جزییات
7849
بازدید استوری اینستاگرام >> {همه استوری ها} | {حداکثر: 10 کا} | {استارت آنی}
480
10 / 500000 جزییات
7850
بازدید استوری اینستاگرام >> {همه استوری ها} | {حداکثر: 50 کا} | {استارت آنی}
480
10 / 1000000 جزییات
7191
بازدید استوری اینستاگرام >> {حداکثر 1 کا } | { تمام استوری ها } | {0-30 دقیقه} |
675
100 / 5000 جزییات
7288
بازدید استوری اینستاگرام >> {حداکثر: 20 کا} | {همه استوری ها} | {20 کا در روز} | {پیشنهادی}
790
10 / 1000000 جزییات
7287
بازدید استوری اینستاگرام >> {حداکثر: 20 کا} | {10 کا در روز}
792
10 / 20000 جزییات
7202
بازدید استوری اینستاگرام >> {حداکثر: 50 کا} | {همه استوری ها}
800
10 / 50000 جزییات
7192
بازدید استوری اینستاگرام >> {حداکثر 1 کا } | { تمام استوری ها } | {0-30 دقیقه} |
1,440
500 / 1000 جزییات
7201
بازدید استوری اینستاگرام >> {حداکثر: 30 کا} | {همه استوری ها}
1,440
10 / 30000 جزییات
6427
ویو برای اخرین استوری اینستا 50کا مکس
2,400
100 / 200000 جزییات
7200
بازدید استوری اینستاگرام >> {همه استوری ها} | {10- 20 کا}
2,400
100 / 10000 جزییات
7108
لایک ایران REEL اینستاگرام | سرور اختصاصی
3,000
100 / 20000 جزییات
7613
1️⃣ ویو استوری [برای همه استوری ها][همیشه فعال]
3,600
100 / 10000 جزییات
6543
بازدید واقعی برای تمامی استوری ها استارت و سرعت سریع
5,280
10 / 400000 جزییات
7960
ریچ استوری اینستاگرام + ایمپرشن >> { پر سرعت } | { استارت سریع } |
7,200
500 / 10000 جزییات
6426
ویو برای تمام استوری ها تا 400 کا -شروع سریع- کاملا واقعی
8,160
100 / 50000 جزییات
7208
بازدید استوری اینستاگرام + بازدید پروفایل + ایمپرشن+ تعامل >> {حداکثر: 50 کا}
8,160
10 / 50000 جزییات
6500
Instagram - 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 Views ~ Last Story ~ Max 30k ~ 𝗙𝐀𝐊𝐄 ~ INSTANT
9,120
20 / 30000 جزییات
7210
بازدید استوری اینستاگرام + بازدید پروفایل + ایمپرشن+ تعامل >> {حداکثر: 50 کا}
10,080
10 / 50000 جزییات
7209
بازدید استوری اینستاگرام + بازدید پروفایل + ایمپرشن >> {همه استوری ها}
11,040
100 / 10000 جزییات
7377
بازدید استوری کیفیت عالی بازدید همزمان برای تمام استوری ها بدون ریزش سرعت بالا استارت آنی و فوری +پیشنهادی
12,000
10 / 15000 جزییات
6739
Instagram Story Views + Story Profile Visits + Story Impressions + Story Interactions [Max: 100K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: INSTANT]
14,850
100 / 100000 جزییات
7206
بازدید استوری اینستاگرام + بازدید پروفایل + ایمپرشن
15,360
100 / 200000 جزییات
7961
شیر استوری اینستاگرام >> {بدون ریزش} | {استارت سریع} | {سرعت بالا} |
18,240
100 / 10000000 جزییات
6546
ویو اخرین استوری+ ایمپرشن+پروفایل ویزیت+دیسپلی(مکس 50 کا)(استارت سریع)
18,240
100 / 400000 جزییات
6545
ویو استوری برای تمام استوری ها+ایمپرشن- مکس 50 کا(کاملا واقعی) استارت سریع
18,240
100 / 5000 جزییات
7291
بازدید استوری اینستاگرام + ایمپرشن+بازدید پروفایل+ نمایش >> {آخرین استوری} | {حداکثر 50کا} | {استارت آنی}
22,560
100 / 400000 جزییات
7214
بازدید استوری اینستاگرام + ایمپرشن >> {همه استوری ها} | {100 / 100 میلیون}
26,880
100 / 10000000 جزییات

آمار اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7190
سیو اینستاگرام >> {حداکثر: 20 کا} | {سریع}
260
10 / 100000 جزییات
7615
💾 سیو [پرسرعت][همیشه فعال]
375
1000 / 5000 جزییات
7745
سیو پست اینستاگرام [استارت آنی] [ارزان] 🔖
443
10 / 3000 جزییات
6886
Instagram - Photo/Video Save ~ Max 100k ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ INSTANT
480
20 / 30000 جزییات
7926
Instagram Save
480
5 / 1000 جزییات
6888
سیو پست سرعت بالا استارت سریع
480
10 / 100000 جزییات
6890
Instagram - Photo/Video Save ~ Max 25k ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ INSTANT
960
5 / 1000000 جزییات
6889
سیو واقعی پست اینستا مکس 150 کا استارت سریع
960
10 / 50000 جزییات
7218
پروفایل ویزیت اینستاگرام >> {حداکثر 500 کا } | {لینک پست وارد شود} |
1,920
100 / 500000 جزییات
6892
Instagram - Impressions + Reach ~ Max 500k ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ 𝑺𝒕𝒂𝙗𝒍𝙚 ~ INSTANT
2,400
100 / 500000 جزییات
7216
ایمپرشن اینستاگرام >> {حداکثر 500 کا } | {سریع} |
2,400
100 / 5000000 جزییات
6885
سیو پست عکس و فیلم سرعت بالا و استارت سریع
2,400
100 / 50000 جزییات
7614
✅ ایمپرشن پست [اظطراری][تنها سرویس فعال]
2,550
500 / 1000000 جزییات
6891
Instagram - Impressions ~ Max 500k ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ 𝑺𝒕𝒂𝙗𝒍𝙚 ~ INSTANT
3,840
100 / 5000000 جزییات
7219
ریچ + ایمپرشن اینستاگرام >> {حداکثر 5 میلیون } | {500 کا در روز } |
3,840
100 / 500000 جزییات
7220
ریچ + ایمپرشن اینستاگرام >> {حداکثر 20 کا } | {سریع} |
5,760
50 / 20000 جزییات
7223
پروفایل ویزیت اینستاگرام >> {حداکثر 5 میلیون } | {سریع} |
7,200
100 / 5000000 جزییات
7222
پروفایل ویزیت اینستاگرام >> {حداکثر 10 کا } | {سریع} |
8,640
10 / 10000 جزییات
7224
شیر اینستاگرام >> {5 میلیون } | {با کیفیت} |
9,600
100 / 150000 جزییات
6893
Instagram - Impressions + Profile Visit + Reach ~ Max 5m ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ INSTANT
11,040
100 / 5000000 جزییات
7225
ایمپرشن + ریچ + پروفایل ویزیت اینستاگرام >> {حداکثر 5 میلیون } | {سریع} |
11,040
100 / 5000000 جزییات
6887
ایمپرشن و پروفایل ویزیت فعال بدون ریزش سرعت بالا استارت سریع
13,440
100 / 1000000 جزییات
7226
بازدید هایلایت اینستاگرام >> {1000/1000} | {فقط اخرین هایلایت} |
90,240
1000 / 1000 جزییات

کامنت اینستاگرام ☻

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7775
📝 کامنت دلخواه [پروفایل دار][سرعت عالی][سرور 2]
25,500
10 / 5000 جزییات
7777
📝 کامنت تصادفی [پروفایل دار][سرعت عالی]
27,000
50 / 5000 جزییات
7776
📝 کامنت دلخواه [پروفایل دار][سرعت عالی]
28,500
50 / 2000 جزییات
7370
کامنت ایرانی [متن دلخواه] 💬
36,000
15 / 2500 جزییات
7167
کامنت ایرانی 📝تعرفه و تمجید از محصول
37,440
10 / 10000 جزییات
7166
کامنت ایرانی 📝دنوم
37,440
10 / 10000 جزییات
7169
کامنت ایرانی📝احوال پرسی
37,440
10 / 10000 جزییات
7170
کامنت ایرانی📝تبریک تولد
37,440
10 / 10000 جزییات
7168
کامنت ایرانی📝تعرفه و تمجید معمولی
37,440
10 / 10000 جزییات
7171
کامنت ایرانی📝کامنت استیکر
43,200
10 / 10000 جزییات
7896
مجموعه کامنت تسلیت
52,500
5 / 27 جزییات
7905
کامنت ایموجی تصادفی اینستاگرام - ایموجی های مثبت (✅😍❤️👍🏼🔥)- شروع آنی - حداقل 5 و حداکثر 200.000 کامنت - قابل استفاده برای تمامی پست ها و ای جی تی وی ها
60,000
5 / 500 جزییات
7904
کامنت ایموجی تصادفی اینستاگرام - ایموجی های منفی (💩👎🏼🤢😡🤬)- شروع آنی - حداقل 5 و حداکثر 200.000 کامنت - قابل استفاده برای تمامی پست ها و ای جی تی وی ها
60,000
5 / 500 جزییات
7376
کامنت دلخواه اینستاگرام - POST / IGTV / REEL هر کامنت در یک سطر نوشته شود - استارت آنی و خودکار - فوق سریع
60,000
5 / 500 جزییات
7906
کامنت پیش تصادفی به زبان انگلیسی اینستاگرام - شروع آنی - حداقل 5 و حداکثر 200.000 کامنت - قابل استفاده برای تمامی پست ها و ای جی تی وی ها
60,000
5 / 500 جزییات
6518
کامنت پیشفرض ایرانی(اکانت ایرانی) برای پست معمولی و آی جی تی وی (شروع فوری)
60,000
5 / 500 جزییات
7752
کامنت 100% ایرانی [متن دلخواه] 💬
163,500
15 / 1200 جزییات

لایو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6627
Instagram - Live Video Likes ~ Max 10k ~ 𝗙𝐀𝐊𝐄 ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ INSTANT
17,280
200 / 10000 جزییات
7778
📽️ویو لایو [فقط تا 30 دقیقه][قبل از سفارش توضیحات خوانده شود]
315,000
100 / 50000 جزییات
7402
Instagram - Live Video Views ~ Max 5k ~ INSTANT
463,680
20 / 5000 جزییات
6884
بازدید لایو+لایک لایو+کامنت لایو همزمان استارت فوری کمتر از 2 دقیقه
472,320
20 / 20000 جزییات
7404
Instagram - Live Video Comment ~ Max 2k ~ 𝗙𝐀𝐊𝐄 ~ 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 ~ INSTANT
518,400
50 / 2000 جزییات
7403
Instagram - Live Video Views + Likes ~ Max 20k ~ Speed 5k/Per Min ~ INSTANT
936,000
20 / 20000 جزییات

آیجی تیوی (IGTV) اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7956
بازدید ویدئو اینستاگرام >> {استارت سریع } | {مناسب برای IGTV / ریل} | 🔥
480
100 / 50000000 جزییات
6691
Instagram - IGTV Views + Impression ~ Max 1m ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ Speed 100k/days ~ INSTANT
4,320
100 / 5000000 جزییات
6276
بازدید ایرانی واقعی پست IGTV اینستاگرام - حداقل 100 - حداکثر نامحدود - شروع آنی - سرعت 1 میلیون بازدید در روز
12,000
100 / 1000000 جزییات

آپارات

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7796
ویـــــــــ👀ــــــــــو ( واقعی ) آپارات
53,250
1000 / 2000000 جزییات
7794
لایک انحصاری مجموعه 💎 فوق‌ارزون 💎
63,000
100 / 1000 جزییات
7795
لایــــــــــ👌ـــــــــک آپارات 500k
86,250
100 / 500000 جزییات
7793
دنبال‌کننده آپارات [ اختصاصی ✈️ ]
144,000
1000 / 1000000 جزییات
7797
کامنت رندوم✔️
172,500
500 / 20000 جزییات

یوتیوب

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7799
ویو پست یوتیوب ( NEW ارزان 💥 )
23,250
2500 / 1000000 جزییات
7878
بازدید ویدیو یوتیوب [ سرعت بالا ]
24,750
500 / 1000000 جزییات
7789
ویو پست یوتیوب ( فوق‌ارزان🐬 )
36,750
2500 / 5000000 جزییات
7800
لایک پست یوتیوب ( NEW ارزان 👍 )
40,050
10 / 100000 جزییات
7787
لایک یوتیوب [ ریزش کم ⚡️]
48,000
100 / 45000 جزییات
7788
لایک یوتیوب [ قفلی🔐 ظرفیت‌بالا 🚀 ]
70,500
100 / 75000 جزییات
7801
ویو لایف تایم Watch Time 🕰
104,250
100 / 100000 جزییات
7083
YouTube - Views ~ 100k-150k/days ~ 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐓𝐢𝐦𝐞 - INSTANT
111,840
100 / 2000000 جزییات
7790
بازدید واقعی 🎨 [ اختصاصی کسب درآمد💰 از یوتیوب ]
127,500
100 / 200000 جزییات
7792
ویو 《 لایو 》👀 ارزون 👀
127,500
1000 / 1000000 جزییات
7791
اشتراک گذاری یوتیوب | Share post ⤴️
130,500
100 / 200000 جزییات
7783
سابسکرایب میکس ( ریزش معمولی 📈 )
207,000
100 / 100000 جزییات
7084
YouTube - Views ~ [ 𝐑𝐀𝐕-𝐆𝐒™ - Real Active Views ] ~ Speed 500-2000/days ~ INSTANT
216,000
500 / 100000000 جزییات
7784
سابسکرایب SST ( باکیفیت 💯 )
247,500
100 / 150000 جزییات
7785
سابسکرایب یوتیوب ( قفلی 🔐 )
480,000
100 / 200000 جزییات
7786
سابسکرایب حقیقی و بین الملل خارجی 🇲🇱
2,850,000
100 / 50000 جزییات

سین (بازدید) تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومن) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7071
Telegram views - 1 POST ~ CHEAP Service
150
10 / 100000000 جزییات
7073
Telegram - Post Views [ Last 1 post ] ~ Max 1M ~ 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D ~ 100k/days ~ Start 0-3 Hrs
190
10 / 100000000 جزییات
7228
بازدید پست تلگرام >> {آخرین پست کانال} | {ارزان} |
390
100 / 200000 جزییات
7927
Telegram Post Views
480
100 / 1000 جزییات
7928
Telegram views 1 Post >> {Start : Instant} | 🔥 { speed : SuperFast} 🔥 | Our produce ✅
480
10 / 300000000 جزییات
7930
Telegram views 1 Post >> {Start : Instant} | 🔥 { speed : SuperFast} 🔥 | Our produce ✅
480
100 / 50000000 جزییات
7962
بازدید یک پست تلگرام >> {ربات} | {استارت آنی}
480
100 / 1500000 جزییات
7963
بازدید یک پست تلگرام >> {ربات} | {استارت آنی}
480
100 / 45000000 جزییات
7964
بازدید یک پست تلگرام >> {ربات} | {استارت آنی}
480
100 / 2000000 جزییات
7724
پست آخر کانال[یا هر پستی] 👁‍🗨
528
200 / 50000 جزییات
7898
بازدید تک پست آخر کانال تلگرام - شروع آنی
600
100 / 300000 جزییات
7229
بازدید پست تلگرام >> {آخرین پست کانال} |
600
200 / 300000 جزییات
7230
بازدید پست تلگرام >> {آخرین پست کانال} | {خیلی سریع} |
960
100 / 500000 جزییات
7899
بازدید 5 پست آخر کانال تلگرام - شروع آنی
3,000
100 / 300000 جزییات
7231
بازدید پست تلگرام >> {5 پست آخر کانال} |
4,320
100 / 300000 جزییات
7900
بازدید 10 پست آخر کانال تلگرام - شروع آنی
6,000
100 / 300000 جزییات
7232
بازدید پست تلگرام >> {10 پست آخر کانال} |
6,240
10 / 500000 جزییات
7233
بازدید پست تلگرام >> {20 پست آخر کانال} |
9,120
100 / 10000000 جزییات
7727
بازدید 9️⃣ پست کانال 👁‍🗨🇲🇱(خصوصی)
10,125
100 / 300000 جزییات
7901
بازدید 20 پست آخر کانال تلگرام - شروع آنی
12,000
100 / 300000 جزییات
7236
بازدید پست تلگرام >> {40 پست آخر کانال} |
18,240
100 / 500000 جزییات
7234
بازدید پست تلگرام >> {30 پست آخر کانال} |
19,680
100 / 500000 جزییات
7726
بازدید 20 پست کانال 👁‍🗨🇲🇱(خصوصی)
22,500
100 / 300000 جزییات
7237
بازدید پست تلگرام >> {100 پست آخر کانال} |
25,440
100 / 100000 جزییات
7902
بازدید 50 پست آخر کانال تلگرام - شروع آنی
30,000
100 / 300000 جزییات
7903
بازدید 100 پست آخر کانال تلگرام - شروع آنی
60,000
100 / 300000 جزییات